[1]
ARDI, A.A. 2023. Analisis Komuditi Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2017-2021. Khazanah Intelektual. 6, 3 (Jan. 2023), 1555-1566. DOI:https://doi.org/10.37250/khazanah.v6i3.179.