ARDI, A. A. (2023). Analisis Komuditi Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2017-2021. Khazanah Intelektual, 6(3), 1555-1566. https://doi.org/10.37250/khazanah.v6i3.179