ARDI, A. A. (2023) “Analisis Komuditi Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2017-2021”, Khazanah Intelektual, 6(3), pp. 1555-1566. doi: 10.37250/khazanah.v6i3.179.