ARDI, A. A. “Analisis Komuditi Ekspor Provinsi Jambi Tahun 2017-2021”. Khazanah Intelektual, Vol. 6, no. 3, Jan. 2023, pp. 1555-66, doi:10.37250/khazanah.v6i3.179.